รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

( รับสมัคร 8 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557 )
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

( รับสมัคร 13 สิงหาคม - 7 กันยายน 2557 )
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

( รับสมัคร 9 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2557 ) 
 
powered by INET